The "Satin stem" chiffon/satin hair wrap


Sorry, this item has sold.

"chiffon/satin" fabricsatin wrap